Materiał źródłowy zgromadzony w projekcie "Clavis Slavorum Apocryphorum. Vetus Testamentum" pochodzi ze słowiańskich rękopisów cyrylickich z XIII-XVIII w. Został on podzielony na dziewięć działów, zorganizowanych tematycznie wokół bohaterów/wydarzeń starotestamentowych, i ułożony w kolejności występowania poszczególnych motywów.

Do grupy pierwszej włączono pseudokanoniczne opowieści o stworzeniu świata, człowieka i służących mu aniołów, a także opisy angelomachii.

W sekcji drugiej znajdują się historie dzieci i wnuków Adama i Ewy, a za "granicę" starego świata przyjęto potop.

Dział trzeci obejmuje (obok Drabiny Jakuba) teksty o losach patriarchy Abrahama i jego rodziny. Słowa o Abrahamie, Sarze, Izaaku i Ismaelu, kapłanie Melchizedeku, przywołujące  imiona Jakuba i Ezawa, stanowią zamknięty tematycznie cykl, a w średniowiecznych kodeksach o treści mieszanej przepisywane były zazwyczaj w bliskim sąsiedztwie.

W części czwartej znalazły się Testamenty Dwunastu Patriarchów, cykl odnoszący się do dwunastu synów i pokoleń Jakuba: Rubena, Symeona, Lewiego, Judy, Issachara, Zabulona, Dana, Neftalego, Gada, Aszera, Józefa i Beniamina. Każdy z utworów opowiada o losach patriarchy, przekazuje też wskazówki postępowania i pouczenia oraz zapowiada przyszłość pokolenia.

Jako dział piąty wyodrębniono zestaw utworów, których tytułowym i pierwszoplanowym bohaterem jest Józef Egipski (z rodziną), a część szósta zawiera historię patriarchy Mojżesza.

Siódma z części katalogu to drugi, obok Abrahama, cykl tekstów opowiadających o losach bliskich sobie krewnych. Do historii królów Dawida i Salomona włączono też pseudokanoniczną opowieść o powstaniu Psałterza oraz proroctwa uważanej za córkę Dawida i obdarzonej darem profetycznym Sybilli-Marii.

W sekcji ósmej znajdują się utwory związane z imionami różnych proroków i bohaterów starotestamentowych: Eliasza, Samuela, Samsona, Daniela, Izajasza, Jeremiasza, Barucha.

Katalog zamyka część, nazwana roboczo varia: "streszczenia" ksiąg Starego Testamentu (Paleje), historie łączące wątki i motywy Starego i Nowego Testamentu (Opowieść o Drzewie Krzyżowym), utwory swobodnie tematycznie powiązane z bohaterami (Mądry Akir) i wydarzeniami (opowieści o dwunastu piątkach) starotestamentowymi.

Na opis każdego z prezentowanych utworów składają się: krótkie streszczenie wraz z określeniem rodzaju odniesienia do materiału biblijnego; wykaz wydań oraz podstawowa literatura; informacja o przekładzie polskim; tytuł, incipit i excipit utworu z jednego lub kilku zabytków słowiańskich.