Metodyka i efekty PDF Drukuj Email

Metodyka badań oparta będzie na współczesnych kryteriach opisu i katalogizowania rękopisów słowiańskich.
Katalog digitalny będzie się składał z dwóch głównych części: ogólnej (technicznej) oraz dotyczącej poszczególnych utworów, zajmujących odpowiednio lewą, węższą, i prawą część ekranu.

Informacje pogrupowano w następujący sposób (lewa strona):

 1. tytuły cykli utworów starotestamentowych
 2. spis skrótów, obejmujący najczęściej cytowane słowniki, zawierające hasła encyklopedyczne, jak również periodyki specjalistyczne oraz skróty nazw bibliotek i katalogów zbiorów i opisów rękopisów;
 3. wykaz rękopisów zawierających odpisy poszczególnych utworów;
 4. literatura (obejmująca monografie, studia krytyczne, hasła słownikowe, tytuły antologii przekładów utworów na współczesne języki słowiańskie);
 5. indeksy i wyszukiwarki;
 6. odsyłacze do stron www związanych tematycznie z projektem.

Każdy utwór zostanie przedstawiony w prawej części ekranu według następującego modelu:

 1. tytuł utworu w języku polskim, angielskim, staro-cerkiewno-słowiańskim i łacińskim (według przyjętej tradycji);
 2. krótki opis treści i odsyłacze do tekstu biblijnego;
 3. paralele hebrajskie, greckie i łacińskie;
 4. odpisy tekstu w porządku chronologicznym (również w przypadku istnienia kilku redakcji utworu), incipit i excipit w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, staropolskim, staroczeskim lub chorwackim, sygnatury rękopisów i bibliotek, w których są przechowywane (wraz z numerem katalogowym opisu). Określenie redakcji języka scs odpisów;
 5. informacja o wydaniach tekstu;
 6. informacje dotyczące przekładów apokryfów starotestamentowych na współczesne języki słowiańskie;
 7. bibliografia studiów nad konkretnym utworem

Tak zakrojona metodyka badań pozwala uniknąć typowych dla dotychczasowych opracowań błędów metodologicznych (część badaczy przygotowywała swoje katalogi bez bezpośredniego kontaktu z rękopisami), albowiem zakłada konieczną pracę de viso z rozsianymi po różnych polskich i zagranicznych bibliotekach rękopisami, w których znajdują się apokryfy starotestamentowe. W związku z tym realizacja projektu wiąże się z dużymi kosztami na delegacje, ale jest to warunek niezbędny do rzetelnego opisu naukowego.
Ze względu na to, iż projekt zaplanowano jako zdigitalizowaną dwujęzyczną bazę danych, merytoryczni wykonawcy projektu przewidują w nim udział specjalisty informatyka oraz tłumacza i redaktora tekstów w języku angielskim (w łącznym wymiarze 5 osobomiesięcy - zatrudnienie w ramach umowy-zlecenia). 
Podstawowym efektem końcowym projektu będzie stworzenie strony internetowej. Zaplanowano również publikacje w naukowych periodykach polskich i zagranicznych

Poprawiony: poniedziałek, 07 marca 2011 16:06