Informacje ogólne PDF Drukuj Email

Zdigitalizowany korpus słowiańskich apokryfów starotestamentowych.

Paleografia, tekstologia, kodykologia


Dyscyplina naukowa N103 - Nauki o Literaturze, Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa Planowany

Słowa kluczowe: Literatura apokryficzna; komputerowa baza danych, polska literatura średniowieczna, Słowianie, literatura cerkiewnosłowiańska, literatura staroczeska, literatura starochorwacka, chrześcijaństwo

Znaczna część słowiańskich tekstów średniowiecznych należy do tzw. literatury apokryficznej, stanowiącej rodzaj uzupełnienia i komentarza dla Biblii - w krajach słowiańskich należących zarówno do bizantyńskiego, jak i łacińskiego kręgu kulturowego. Szczególnie interesująca jest tradycja starotestamentowa, obejmująca narracje objaśniające stworzenie świata, komentująca wydarzenia Starego Testamentu oraz objawienia i wizje bohaterów starotestamentowych. Jakkolwiek większość z nich stanowi przekład z greki bądź łaciny, istnieje również szereg oryginalnych słowiańskich utworów inspirowanych Starym Testamentem.
Niezależnie od faktu, że starotestamentowe apokryfy słowiańskie podlegają badaniom od początków istnienia slawistyki w połowie XIX w., obecnie brak kompletnego wydania       o charakterze informacyjnym, które porządkowałoby wiedzę na temat tego rodzaju utworów.
Istniejące katalogi, systematyzując wiedzę, odzwierciedlają nieaktualny obecnie jej stan, zarówno pod względem źródłowym, jak i metodologicznym; nie uwzględniają wszystkich znanych tekstów ani zabytków, nie dostarczają również kompleksowego opisu tych źródeł. Innym mankamentem źródeł książkowych jest niemożność aktualizacji danych.
Autorzy projektu są przekonani, że tworzenie kolejnego książkowego katalogu słowiańskich apokryfów starotestamentowych nie będzie spełniać wymogów naukowości; pozostawałby on również w tyle za współczesnymi technologiami, dającymi możliwości nieustannego wzbogacania raz stworzonej bazy danych o nowe pozycje.

W związku z powyższym postanowiono stworzyć komputerową bazę danych, co poparte jest doświadczeniem w pracach nad edycją południowosłowiańskich apokryfów starotestamentowych (zob. Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian południowych, wybór i red. G. Minczew, M. Skowronek, Kraków 2006).
Digitalny katalog starotestamentowych apokryfów słowiańskich będzie niewątpliwym novum wśród dotychczasowych rozwiązań technicznych i opracowań naukowych w dziedzinie filologii słowiańskiej i polskiej, będzie gromadził wiadomości o słowiańskich apokryfach starotestamentowych, różnorodności ich form oraz ich rozpowszechnieniu. Autorzy stawiają sobie za cel równoległą prezentację tradycji apokryficznej Słowian zachodnich i częściowo południowych (Chorwaci), pozostającej w ścisłych relacjach ze średniowieczną kulturą łacińską a Słowianami południowymi i wschodnimi z kręgu cywilizacji bizantyńskiej. Baza danych będzie mieć formę elektroniczną, pierwotnie programu, a docelowo strony internetowej w języku polskim i angielskim, co poszerzy krąg potencjalnych odbiorców


Poprawiony: poniedziałek, 07 marca 2011 16:02